VOORWAARDEN

Uw feest is een belangrijk evenement, bij een bruiloft misschien wel een van de belangrijkste evenementen waar u nog veel aan terug zult denken.

U en uw gasten zijn bij ons voor het feest in goede handen voor alles wat geluid en licht aangaat. Om alles goed te laten verlopen is het echter wel belangrijk even stil te blijven staan bij een aantal belangrijke voorwaarden.

Door gebruik te maken van onze diensten, of door het communiceren (o.m. via post, telefoon, gsm, fax, mail, website, …) verklaart de huurder/organisator zich akkoord met onze algemene voorwaarden. Voorwaarden van derden zijn niet tegenstelbaar.

Reserveren van goederen geschiedt door het plaatsen van een optie. Opties op goederen kunnen enkel schriftelijk opgegeven worden (via post, mail of fax). Een optie wordt dan pas definitief wanneer de huurkosten zijn betaald. Opties dienen uiterlijk acht dagen voor de feitelijke levering/prestatie omgezet te worden in een definitieve reservering door betaling van de helft van de huursom. Wanneer niet uiterlijk acht dagen voor de feitelijke levering dit deel van de huursom is betaald, heeft de verhuurder het recht om goederen aan derde te verhuren, de optie vervalt en kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op gereserveerde goederen.

Minderjarigen kunnen geen huurovereenkomst aangaan. Wil een minderjarige toch iets huren dan zal dat altijd met schriftelijke toestemming, of onder begeleiding van een ouder of voogd, moeten gebeuren. In deze gevallen is de ouder of de voogd persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die ten laste van de huurder in rekening wordt gebracht.

De vermelde verhuurprijzen zijn EXCLUSIEF 21% BTW en zonder levering (tenzij anders vermeld).

De huurperiode wordt vastgesteld bij bestelling of bij de in ontvangst name van het verhuurmateriaal. De huurder/organisator mag het materiaal in geen geval in bruikleen geven of onderverhuren aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk door DJ Royal-T – RPS EVENTS werd toegestaan. Verlenging van de huurperiode is enkel mogelijk na akkoord van de verhuurder en rekening houdend met een wijziging van de overeengekomen verhuurprijs. In geen geval kan de huurder zich beroepen op stilzwijgende verlenging. Van zodra de huurperiode beëindigd is, wordt de huurder – van rechtswege en zonder enige aanmaning – geacht in gebreke te zijn het gehuurde materiaal onverwijld terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal te laten terughalen, zonder zich te beroepen op een rechter, waar dit zich ook bevindt. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn volledig ten laste van de huurder/organisator. In het geval van afhaling door de huurder/organisator kunnen de gereserveerde goederen afgehaald worden op de eerste huur dag en teruggebracht worden de dag volgend op de laatste huur dag; en dit telkens tijdens de vooraf afgesproken tijdstippen. In het geval van plaatsing door DJ Royal-T – RPS EVENTS, wordt in samenspraak met de huurder/organisator het moment van levering en van terug ophaling afgesproken.

De huurder dient er garant voor te staan dat de verhuurder toegang heeft tot de locatie tijdens de levering en ophaling; bij gebrek hieraan worden bijkomende kosten op de huurder verhaald. Indien de gehuurde goederen laattijdig worden ingeleverd (in het geval van afhaling door de huurder), of indien de locatie bij de terug ophaling door de verhuurder niet toegankelijk is of indien het de verhuurder op de locatie niet mogelijk gemaakt wordt alle materialen terug op te halen (in het geval van plaatsing door DJ Royal-T – RPS EVENTS), zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van de daghuurprijs, vermenigvuldigd met het aantal dagen overschrijding, te vermeerderen met alle extra kosten die DJ Royal-T – RPS EVENTS hiervoor dient te maken.

Alle betalingen gebeuren contant bij afhaling, levering of aanvang van de prestatie. Indien de huurder dit wenst, kan betaling ook via voorafgaande overschrijving. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn, behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. Klachten kunnen echter nooit reden zijn van laattijdige of gedeeltelijke betaling, noch van opschorting van de vermelde kredietbeperking. Bij laattijdige (of niet-) betaling zal de huurder/organisator – van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling – een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand. Daarenboven zal, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag, als conventionele vergoeding, het factuurbedrag met 15% verhoogd worden, met een minimum van 124 euro en een maximum van 2500 euro. Bovendien worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.

Gehuurde goederen moeten, bij ontvangst name door de huurder/organisator, in aanwezigheid van de verhuurder, worden nagekeken. Van eventuele, op dat ogenblik bestaande, schade of tekortkomingen zal melding gemaakt worden op de afhaal- of afleveringsbon. Indien de huurder geen nazicht uitvoert, dan wordt ervan uit gegaan dat de goederen in perfecte staat door de huurder/organisator werden ontvangen. Aanvaarding van de gehuurde materialen houdt dan ook de bevestiging van de goede staat van het gehuurde in. Elke melding van schade aangebracht aan het gehuurde materiaal, door de huurder of door derden, na de in ontvangst name door de huurder/organisator (ook tijdens het transport) is ten zijne laste. Hij draagt tijdens de huurperiode de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid en risico voor het gehuurde materiaal. Hij dient deze te gebruiken als goede huisvader en zal tevens zorgen voor een passende en veilige opslag ervan. In geval van schade aan het gehuurde materiaal zal de huurder/organisator de door ons opgegeven herstellings- of vervangingskosten aanvaarden.

De huurder/organisator wordt verondersteld de toepassingsmogelijkheden en de juiste aansluit- en gebruikswijze van de gehuurde materialen te kennen. De huurder/organisator gaat akkoord dat DJ Royal-T – RPS EVENTS geenszins aansprakelijk is (en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van schade of ongeval) bij verkeerde aansluiting of verkeerd gebruik van de gehuurde materialen of geluidsoverlast.

Dit kan evenmin reden zijn voor niet of gedeeltelijke betaling van de factuur. Uitleg in verband met de gehuurde materialen kan gevraagd worden bij afhaling of levering

Afhankelijk van de gehuurde installatie dient de locatie te voldoen aan een aantal technische voorwaarden (zoals bv. stroomvoorziening, podium,). De huurder/organisator dient er zich steeds van te vergewissen dat de elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijke normen en geschikt zijn voor de gehuurde elektrische toestellen. Bij slechte weersomstandigheden zal de huurder/organisator alle mogelijke voorzieningen treffen ter bescherming van de gehuurde materialen. Bij verkeerd gebruik, beschadiging door brand, water, weersomstandigheden, derden, enz. … vallen alle kosten ten laste van de organisator/huurder. In elk van deze gevallen zal de borg ingehouden worden tot de totale afrekening bekend wordt.

De verzekering van het gehuurde materiaal tegen diefstal of schade is ten laste en op initiatief van de huurder/organisator.

Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder/organisator gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, ongeacht diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Materiaal dat onherstelbaar beschadigd is, wordt gedurende 8 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar gehouden, daarna wordt het verwijderd. Materiaal dat herstelbaar beschadigd is, blijft 48 uur na vaststelling van de schade voor inspectie beschikbaar, daarna wordt het hersteld. In geval van verlies, diefstal of onherstelbare schade van gehuurd materiaal wordt dit aan de huurder/organisator gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van identiek of gelijkwaardig materiaal. De verhuurderving door het tijdelijk niet meer kunnen verhuren van het betreffend materiaal wordt per week gerekend a rato van 2 x daghuurprijs, en dit voor de periode startend aan het einde van de initiële huurperiode en eindigend op betalingsdag van de schadefactuur.

De gehuurde materialen blijven steeds eigendom van de verhuurder en kunnen in geen geval als onderpand dienen of het voorwerp zijn van een inbeslagname door derden tegenover de huurder/organisator.

Kabels en andere materialen worden in hun oorspronkelijke staat, gereinigd en opgeborgen, terugbezorgd. Zoniet, zal de verhuurder overgaan tot de reiniging/opberging ervan aan een regieprijs van 35 euro per uur.

Indien de materialen door DJ Royal-T – RPS EVENTS werden geplaatst, mag de huurder/organisator deze voor eigen risico her aansluiten en/of verplaatsen, maar dit enkel na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Bij grotere evenementen/installaties (huurprijs > 300 euro) voorziet de huurder/organisator een aantal fysiek sterke personen (stage hands) voor het lossen en laden van de installatie. Het nodige aantal zal bij opstellen van het huurcontract worden bepaald. Per ontbrekende stagehand zal een bedrag van 60 euro worden aangerekend aan de organisator/huurder.

De huurder/organisator voorziet voldoende (fris)dranken vanaf aankomst van de installatie/technische crew. Bij grote evenementen (> 6 uur prestaties) voorziet de huurder/organisator een maaltijd per persoon.

De huurder/organisator verleent te allen tijde vrije toegang aan het technisch en uitvoerend personeel van de verhuurder.

De huurder/organisator zal instaan voor de naleving van de geldende wettelijke VLAREM-geluidsnorm. Tenzij expliciet anders werd overeengekomen, is alle meetapparatuur en bemanning hiervan ten laste van de huurder/organisator. DJ Royal-T – RPS EVENTS verbindt zich ertoe om de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen na te leven, en is noch aansprakelijk voor eventuele klachten van geluidsoverlast, noch voor welke schade dan ook voortgebracht door de gebruikte geluidsapparatuur, zoals gebarsten ruiten, ingevallen systeemplafonds en gehoorschade. Bij naleving van de geldende geluidsnormen verbindt de huurder/organisator zich ertoe om DJ Royal-T – RPS EVENTS te vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die ingesteld worden naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen. Als door omstandigheden – buiten de wil van DJ Royal-T – RPS EVENTS om de muziekactiviteit niet aan de wettelijke geldende geluidsnormen kan plaatsvinden, brengt DJ Royal-T – RPS EVENTS de huurder/organisator hiervan onmiddellijk op de hoogte. Als de huurder/organisator van oordeel is dat de muziekactiviteit toch moet plaatsvinden, berust de verantwoordelijkheid voor de overschrijding van de geldende geluidsnormen bij de huurder/organisator. In dit laatste geval moet de huurder/organisator DJ Royal-T – RPS EVENTS vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die ingesteld worden naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen.

De huurder/organisator verbindt zich ertoe bij verbreking van de huurovereenkomst of boeking de volgende forfaitaire annulatiekosten te betalen aan DJ Royal-T – RPS EVENTS
100% van de prijs bij annulatie, de dag vóór het evenement of de dag zelf.
• 75% van de prijs bij annulatie, meer dan 2 dagen vóór het evenement.
• 50% van de prijs bij annulatie, meer dan 14 dagen vóór het evenement.
• 25% van de prijs bij annulatie, meer dan 1 maand vóór het evenement.

DJ Royal-T – RPS EVENTS behoudt zich tevens het recht voor om een aanvullende vergoeding te vorderen, wanneer de forfaitaire vergoeding dit niet dekt (bvb. Bij externe inhuur, gemaakte kosten, e.d.).
Op elk moment kunnen mensen van DJ Royal-T – RPS EVENTS het evenement laten stilleggen, wanneer dit naar hun inzien nodig blijkt n.a.v. bv. de veiligheid, weersomstandigheden, enz. ….De huurder/organisator is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de nodige vergunningen/toelatingen bij de betrokken instanties, zoals overheden, brandweer, politie, SABAM, enz.

Het Belgische recht is van toepassing. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen & Dendermonde bevoegd.